Menu


Dnes je:Požární řád

                            Aktuální znění Požárního řádu ke stažení na těchto stránkách.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Je nutno chránit životy, zdrávi a majetek před škodami, které vznikají požáry a jinými živelnými pohromami nebo nehodami. Základem účinné ochrany před požáry je bdělost a opatrnost všech uživatelů majetku a soustavná kontrola dodržováni požárních opatření. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných události je povinen poskytovat přiměřenou pomoc.

II. POPIS OBJEKTU

Objekt s 24 bytovými jednotkami včetně prostoru souvisejících je určen pro bydlení. V těchto prostorách se nachází různý hořlavý materiál, který mimo zplodin hoření uvolňuje toxické látky. Jedná se zejména o molitan, upravené tkaniny, dřevotřísku, podlahové krytiny, plasty apod. Dále se v objektech nacházejí tepelné spotřebiče, elektrická zařízení, plynová zařízení, která mohou za určitých podmínek při nesprávné obsluze, zanedbání údržby, nedodržování návodu výrobce a nepovoleným používáním způsobit požár.

III. ZÁKLADNÍ POVINOSTI UŽIVATELŮ

- Počínat si tak, aby nezavdal příčiny ke vzniku požáru.
- Udržovat evakuační cesty v průchodném stavu a neskladovat zde žádný materiál.
- Znát umístěni hlavního uzávěru vody, plynu a elektrického proudu.
- Udržovat volný přistup k uzávěrům vody, plynu a k vypínačům elektrického proudu.
- Seznámit se s hasicími prostředky v budově.
- Používat veškeré plynové, tepelné a elektrické spotřebiče podle návodu a pokynů výrobce.
- Oznámit neprodleně všechny požární závady osobě zodpovědné za objekt.
- Vznikne - li požár poskytnout účinnou pomoc a řídit se pokyny velitele zásahu.
- Při zakouření domu použít tlačítka odvětrávání kouře umístěném na chodbě každého patra nebo tlačítka „Denního odvětrávání“ umístěného u okna v kolárně.

Je zakázáno

- Provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě, plynu a vody.
- Umisťovat v objektu (především chodbách, sklepních kójích, kolárnách, dílně atd.) hořlavé kapaliny, láhve se stlačenými plyny, veškerá motorová vozidla a hořlavý materiál.
- Umísťovat na únikové a evakuační cesty (chodby a schodiště) předměty a materiály, které znemožňuji nebo snižuji možnost úniku a ohrožuji evakuované osoby.
- Zneužívat, poškozovat zařízeni požární ochrany.
- Používat výtah, v době ohroženi, jako evakuační.
- Kouřit ve společných prostorech domu.

IV. KONTROLNÍ ČINNOST POŽÁRNÍ OCHRANY PROVÁDÍ V OBJEKTU
pan Vítězslav ĎURIŠ

Tato osoba je pověřena kontrolou tohoto objektu po stránce požární ochrany, zjištěné závady bude zapisovat do požární knihy, kterou předkládá výboru společenství.

V. POVINOSTI UŽIVATELŮ OBJEKTU PŘI VZNIKU POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen jej hasit pomocí dostupných prostředku, přivolat hasičskou jednotku a do doby příjezdu hasičského záchranného sboru učinit vše, čeho je třeba k likvidaci požáru, nebo alespoň k jeho omezení.

V hlášení o požáru musí být uvedeno:
          Místo požáru - adresa.
          Co hoří - objekt, podlaží.
          Kdo požár hlásí, číslo telefonu odkud je požár hlášen.

Důležitá telefonní čísla:
Instituce Telefon Další spojení
Hasičský záchranný sbor kraje 150 OPIS HZS 950 861 200-2
Sbor dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem 326 902 983
Zdravotní záchranná služba 155 326 902 591
Policie ČR 158 326 902 251
Linka tísňového volání 112
Městská Policie Brandýs n/L. – St. Boleslav 326 909 158 602 362 341

Služby :
Rozvodné závody STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ a. s. 800 156 134 840 850 860
Plynárny STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ a. s 326 902 170 1239
Vodárna STAVOKOMPLET a. s 326 906 088 326 905 698,
606 167 187

Hlavní uzávěr vody je v sekci sklepních kójích číslo 1 – 12, označen danou cedulkou
Hlavní vypínač proudu (elektrické energie) je v prostoru ……………………………
Hlavní uzávěr plynu je za domem č.p. 1727 v kiosku označeném HUP

VI. Závěrečné ustanovení a platnost

Tento požární řád a poplachové směrnice pro bytový objekt byl přijat představenstvem Společenství Mariana 1727 a jsou závazné pro všechny uživatele.

Přijato 6.shromážděním Společenství Mariana dne: 13.května 2010
Doplněno 7.shromážděním Společenství Mariana dne: 10.prosince 2010

Zpracováno podle zákona č.133/1985 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, změn provedených z č.237/2000 Sb. O požární ochraně a předpisů platných v PO. Zpracoval OZO č.k. Z-OZO-22/2004

Aktualizováno

Služby výboru
Internet

Dne: 26.06.2015


Nástěnka


Jak bude?

Vstup na počasí

Napište nám

    Zaslání zprávy


Statistika přístupů


Počítadlo přístupů